Verzekering

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen  afgesloten:
 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.
Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.
 

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:
 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.
De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.
 

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:
 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!
 

Schadeverzekering in het verkeer

 
Deze verzekering is voor werknemers maar geeft ook een vergoeding als bijv. een ouder met zijn of haar auto kinderen van school naar een door de school georganiseerde activiteit vervoert. De schade aan derden is verzekerd onder de verplichte WA verzekering van de auto, maar de eigen schade, denk hierbij aan cascoschade, verlies van bonus/malus en/of het eigen risico komen voor rekening van de eigenaar van het voertuig. De inzittenden vallen ook onder de WA verzekering van het voertuig, echter de bestuurder niet. De schadeverzekering in het verkeer vergoedt de schade van de bestuurder en de materiele schade, onder bepaalde voorwaarden en gemaximeerd tot een in de polis genoemd verzekerd bedrag.
 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Naast Schoolvereniging IRIS kunnen ook individuele bestuurders en/of toezichthouders aansprakelijk gesteld worden voor bestuurs- of beleidsfouten die hij/zij in het kader van de uitoefening van zijn functie maakt. Hierdoor kunnen de (financiele) belangen van zowel IRIS als een derde worden geschaad en kan er voor deze bestuurder of toezichthouder tot in zijn privévermogen een vergoedingsplicht ontstaan.
 

Rechtsbijstandverzekering

 
Het is niet ondenkbaar dat een ouder een klachtenprocedure tegen één van de medewerkers begint. Of de klacht nu terecht of onterecht is, het heeft vaak een grote impact op de aangeklaagde. De rechtsbijstandverzekering biedt dan juridische bescherming aan de medewerker.
 

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.
 
Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Indien men inzage wenst in de polis of polisvoorwaarden kan men contact opnemen met het bestuurskantoor via het telefoonnummer 038 3333898.